aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 9 oktober 2022
Lucas 17,11-19
Over grenzen heen kijken
Vertaling
11En het geschiedde tijdens het optrekken1 naar Jeruzalem2 ,
dat Hij3 dwars door Samaria en Galilea4 trok.5
12Toen Hij een zeker dorp binnenging
kwamen er tien leproze mannen naar Hem toe
die op afstand bleven staan.6
13En zij zeiden luidkeels:
“Jezus, meester, heb medelijden met ons7 ”.
14Toen Hij hen zag,
zei Hij tegen hen:
“Wanneer jullie weggaan,
laat je dan aan de priesters zien8 .”
En het geschiedde dat zij gereinigd9 werden
toen ze vertrokken.
15Eén van hen, die zag dat hij genezen was,
draaide zich om
God lovende met luide stem.10
16En hij ging met zijn gezicht op de grond liggen11 voor Zijn voeten
en bedankte Hem;
deze was nog wel een Samaritaan.12
17Jezus antwoordde hem en zei:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn die negen?”
18Is er niemand gevonden om zich om te draaien en God eer te bewijzen dan alleen deze allochtoon13
19En Hij zei tegen hem:
“Wanneer u weer opstaat, ga dan heen:
uw geloof14 heeft u gered15 .”
Noten
1of: op zijn tocht
2Luc. 9:51-53!
3αὐτός: 'Hij zelf' (maar dat suggereert mogelijk dat Hij alleen liep). of 'Jezus' (zo NBV21). 'Hij' lijkt mij duidelijk genoeg.
4Vgl. Mar. 9:30.
5Tussen Luc. 13:22 en Luc. 19:28.
6Vgl. Lev. 13:45-46.
7Een heel vroeg ‘Kyrie, eleison’.
8Vgl. Lev. 14:1-32, Luc. 5:14.
9Of ‘genezen’, maar in de oudheid werd ziekte als onreinheid, en vaak zelfs als goddelijke ‘straf’ voor een overtreding gezien of als de invloed van kwade geesten.
10Vgl. 2Kon. 5:14-15.
11πίπτω: lett. 'viel op op zijn gezicht'. Maar het gaat hier niet om een pijnlijke val doordat hij struikelde. Het is hier een gebaar van eerbied bewijzen, en dat wordt rustig uitgevoerd.
12Vgl. Luc. 9:52. De Samaritanen werden door de Joden als afgescheidenen beschouwd (zie 2Kon. 17:24-41) en leefden daarom op gespannen voet met hen. Niettemin blijft Jezus vriendelijk voor deze bevolkingsgroep, waarvoor Lucas een bijzondere aandacht heeft: zie Luc. 10:29-37 (barmhartige Samaritaan); Luc. 17:11-19 (genezing).
13Ἀλλογενής, lett. ‘van andere afkomst’: vreemdeling, niet-Jood.
14Πίστις, vertrouwen, geloof (niet in dogmatische zin). Vgl. Luc. 17:5-6.
15Σώζω, genezen, bewaren, redden, beschermen. Vgl. Mat. 9:22, Mar. 5:34, Luc. 8:48-50. e.a.
Afdrukken | vertaling door Peter | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:02:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,11-19 [Evangelie]
2Kon. 17,24-34 [OT]

Deze site heeft 229 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 21; Colofon