aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Doelstelling DMS
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het tot stand komen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en met het verschijnen van de Naardense Bijbel in datzelfde jaar het eindpunt van alle vertaalarbeid geenszins bereikt is. Integendeel, zij beschouwt deze nieuwe vertalingen als een welkome stimulans om de eigen vertaalarbeid van dienstdoende predikanten en anderen te bevorderen. Daaraan ligt de overtuiging én de ervaring ten grondslag dat voor actuele prediking actueel vertaalwerk een noodzakelijke voorwaarde is. Daarenboven verschaft de gedurige omgang met de grondtalen van de Heilige Schrift een vreugde zonder welke de prediking verdort en verdoft en het leerhuis verkommert.

De Stichting wil door middel van haar website dit vertaalwerk stimuleren, maar ook de discussie daarover mogelijk maken en bevorderen. Daartoe is de site interactief opgezet. Ieder die mee wil doen kan zich, na een eenvoudige aanmeld­procedure, mengen in het gesprek.

De Stichting heeft twee vertaalteams, één voor het Oude en één voor het Nieuwe Testament,  die voor elke zondag werkvertalingen leveren. Daarbij is het Oecumenisch rooster De Eerste Dag het uitgangspunt. De vertalingen proberen zo dicht mogelijk bij de grondtekst en bij het idioom van het Bijbels Hebreeuws en Grieks te blijven. Anderzijds is goede voorleesbaarheid in kerkdienst en leerhuis een noodzakelijke voorwaarde. Dat is de blijvende spanning en uitdaging van het vertaalwerk. Ook dit vertaalwerk is dus nooit af. Het aardige van een interactief medium als deze website is dat daardoor het voorlopige karakter van elke vertaling geïllustreerd wordt. Het kan en moet steeds anders en beter. Op de site zullen de vertalers, waar mogelijk, het gesprek met andere vertalingen (NBV, Naarden) nadrukkelijk aangaan.

De Vertalingen
Er wordt naar gestreefd dat deze vertalingen ruim van tevoren beschikbaar zijn. De vertalingen zijn te vinden aan de hand van een kalender. Het is de bedoeling dat de lezers / gebruikers van de site zelf ook teksten en commentaar kunnen toevoegen. De discussie zal gaan over de taalkundige analyse, historische of literaire context, leesbaarheid, ethische aspecten en overige exegetische notities. Wanneer u deel wilt nemen aan het vertaalwerk van één van beide teams, neemt u dan contact op met het bestuur van de Stichting (zie colofon).

Bijzondere leerstoel wordt nu bezet door prof. dr. Joep Dubbink
Naast de website heeft de Stichting een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Vrije Universiteit. De eerste hoogleraar die deze stoel van 2003-2007 bezette was prof. dr. Karel Deurloo. Met ingang van september 2007 bekleedt  prof. dr. Joep Dubbink dit professoraat. Op 26 februari hield hij zijn oratie onder de titel: Heiligheid als grens of als mogelijkheid. Door deze leerstoel wil de Stichting de Bijbelse Theologie bevorderen als een vrolijke wetenschap ten dienste van pastoraat en leerhuis. Hierbij wordt in kritische aansluiting de traditie voorgezet die in Nederland in de laatste decennia van de vorige eeuw als  'Amsterdamse Theologie' bekend geworden is en waaraan onder meer de namen zijn verbonden van M. A. Beek, F.H. Breukelman en K. A. Deurloo, maar ook inspiratoren als M. Buber/ F. Rozenzweig en K.H. Miskotte. Ook Dirk Monshouwer bewoog zich in deze traditie.
Bericht 4 Mar 2021 13:15:54 | Auteur: jaap goorhuis
Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 347; Colofon