aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 19 juni 2022
Jesaja 65,1-9
Inleiding
Vertaling van C. van Duin
Vertaling
1Ik ben1 te raadplegen voor wie niet (naar mij) vragen
te vinden voor wie mij niet zoeken.
Ik zeg: Hier ben ik, hier ben ik
tegen een natie die niet mijn naam aanroept2 .
2Heel de dag breid ik mijn handen uit naar een eigenmachtig volk …
ze gaan de verkeerde weg, eigen ideeën achterna
3het volk … ze schofferen me
(recht) in mijn gezicht, voortdurend
brengen slachtoffers in tuinen3
branden (reukwerk) op bakstenen
4ze zitten in graven
vernachten in holen
eten vlees van het zwijn
brouwsel4 van overtijds offervlees5 in hun kookgerei
5ze zeggen:
Blijf waar je bent!
Kom me niet te na
want ik ben heiliger dan jij6 .
Die (lui) zijn rook in mijn neus
vuur, brandend heel de dag

6Let wel, (hier) vóór mij staat het geschreven:
Niet blijf ik mij inhouden!7
Zeker zal ik het (hun) betaald zetten
ik zal het (hun) betaald zetten in hun schoot8 .

7Jullie schulden
en die van jullie vaderen bij elkaar
zegt JHWH.

Omdat9 ze (reukwerk) branden10 op bergen
en op heuvels mij beledigen
zal ik hun loon uittellen, direct11 , in hun schoot12 .

8Zo zegt JHWH
Zo lang er (nog) sap te vinden is in een druiventros
zegt men: Verniel die niet
want er zit (nog) een ‘zegen’ in
zo zal ik handelen omwille van mijn knechten
niet het geheel vernielen13 .
9Ik zal uit Jakob nageslacht doen voortkomen
namelijk uit Juda, dat mijn bergen in bezit zal nemen.
Mijn uitverkorenen zullen het (land?) in bezit nemen
mijn knechten daar wonen.
Noten
1Met enkele commentaren, o.a. Beuken, en vertalingen (en onder verwijzing naar Bruce K. Waltke & M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax [Winona Lake, IN, 1990] par. 30.5,1cd) meen ik dat de ‘per-fecta’ hier presentisch vertaald moeten worden. Vgl. bijvoorbeeld bij v.2a Ps 143:6 en voor prozateksten Gen 23:10,11,13.
2De hier gebezigde werk-woordsvorm, qora), komt in Jesaja vaker voor: 58:12; 61:3; 62:2; en ook éénmaal in Ezechiël: 10:13, met passieve betekenis. De vorm lijkt hier echter een mix van qore) en qara) want moet wel als activum worden opgevat.
3In deze en de vergelijkbare volgende regels moet mijns inziens het lidwoord niet vertaald worden.
4Met qere) en versiones.
5Zie Lev 7:18; 19:7 en Ez 4:14.
6Met de Targum. Anders: ik ben te heilig voor je.
7Dit werkwoord (qal-vorm) in Trito-Jesaja nog in 62:1 en 64:11. Ook in Ps 28:1 en 107:29. Hi-vormen in Jes 57:11; Ps 39:3; 1 Kon 22:3 en Ri 18:9, met vrijwel dezelfde betekenis: inactief zijn/blijven. ‘Zwijgen’ is een te beperkte weergave.
8Hun zakken vol; het volle pond.
9asjer kan die betekenis hebben.
10Als vers 7b aanknoopt bij vers 7a, en dan met name bij ‘jullie vaderen’, zou er verleden tijd gelezen moeten worden: gebrand hebben. En in de volgende regel: beledigd hebben. Vat men v. 7b op als voortzetting van het requistoir van de vv. 2-5, dan moet het de tegenwoordige tijd zijn.
11First thing? Vgl. Jer 16:18. Anders: hun eerste loon.
12Zie noot bij laatste regel van v. 6.
13Hier en eerder in dit vers zou te denken zijn aan weergave met ‘opruimen’, ‘wegdoen’.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 4 Jun 2010 14:27:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 65,1-9 [OT] , Jes. 65,1-9 [OT] , Jes. 65,1-9 [OT]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,1-9 [OT]
Ruth 4,1-22 [rector]
Luc. 8,26-39 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 42; Colofon