aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 18 april 2014
Matteüs 27,45-54
Mattheus 27: 45-56
Vertaling

Matteus 27:45-56

45Vanaf het zesde uur kwam er duisternis
over heel de aarde,
tot het negende uur.
46Omtrent het negende uur
schreeuwde Jezus het uit met luide stem:
`Eli, Eli, lama sabachtani !´
Dat wil zeggen:
Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten ?
47Sommigen die daar stonden en het hoorden, zeiden:
48Hij roept Elia.
Direct liep  één van hen op hem toe
en nam een spons gevuld met zure wijn,
49stak die op een rietstok
en liet hem drinken.
De anderen zeiden echter:
Laten we zien of Elia komt
om hem te redden !
50Opnieuw riep Jezus met luide stem
en hij gaf de geest.
51En zie,
de voorhang van de tempel
spleet zich in tweeën,
van boven tot beneden.
Ook de aarde schokte,
52en de rotsen spleten
en de graven werden geopend,
53en vele lichamen van ontslapen heiligen
werden opgewekt.
En zij die uit de graven uitgingen,
kwamen na zijn opwekking
binnen in de heilige stad
en verschenen aan velen.

54Toen de hoofdman en die met hem Jezus bewaakten,
de schok en wat er gebeurde zagen,
waren ze uitermate bevreesd, zeggend:
55Waarlijk deze was Gods zoon !
Daar waren ook veel vrouwen
die van verre toekeken.
Zij  waren Jezus vanaf Galilea gevolgd
om hem te dienen.
56Onder hen was Maria van Magdala,
en Maria, de moeder van Jacobus en Josef,
en ook de moeder van de zonen van Zebedeus.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2014-04-14 09:38:48]
I.h.a. een betrouwbare en goed voor te lezen vertaling.
Enkele kanttekeningen:
45 'egeneto': er is iets voor te zeggen om het geschieden te laten klinken: '... geschiedde het: duisternis...'
46 waarom niet eenvoudig letterlijk: 'dat is' voor 'tout'estin'?
49 'afes' valt in de vertaling weg, de NBV benadrukt dit: 'Niet doen, laten we...'; mogelijk: 'Laat dat, we willen zien...'
50 is het toevallig dat hier weer een vorm van ''afienai' staat? '... liet de geest gaan'?
51/52 er staan 4 passiva, de laatste ook zo vertaald, de eerste 3 niet — zouden juist die passiva niet iets weergeven van wat er onverklaarbaar en vreeswekkend geschiedt aan de natuurlijke orde? ik zou dus zoeken naar Nederlandse passiva
52/55 de versaanduiding is in de war (ook als je de alternatieve versindeling verdisconteert)
55 ik zou 'ook' weglaten, staat er feitelijk niet.
Is enig commentaar op de NBV gepast? Zou ik wel doen, om te laten zien waarom grijpen naar de NBV te gemakkelijk is. De NBV parafraseert lustig in 45/46 (laat de uren weg, en Jezus' stem); gebruikt in 48 het beladen woord 'doopte'; vervangt in 52 het fijnzinnige 'ontslapen' door het algemene 'gestorven'; haalt in 53 'opstanding' en 'opwekking' door elkaar, alsof dat er niet toe doet; vult daar het platte 'maakten zich bekend' in voor 'verschenen'; kan kennelijk niets met 'zagen' in 54 en parafraseert dan maar met 'zien' en 'merken'; verandert 'waarlijk' in 'werkelijk'; en laat in 55 vooringenomen de vrouwen voor Jezus 'zorgen'  in plaats dat ze hem 'dienen'. Genoeg tekortkomingen om op deze dag niet voor de NBV te kiezen...!  

Andere vertalingen: Mat. 27,1-61 [Evangelie] Koning van de Joden, gegroet !

Goede Vrijdag - zwart
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 27,45-54 [Evangelie]
Ex. 12,21-28 [OT]
Ps. 22,1-22 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 303; Colofon