aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst; eeuwigheidszondag, 22 november 2015
Marcus 13,14-27
in die dagen...
Inleiding
Een apocalyptische rede over dingen "in die dagen".
Eeuwigheidszondag als we gedenken: "hen die ons voorgingen". En dan zo'n rede over de gruwel van de verwoesting, in die dagen... In Mattheus 24: 6 is er nog de troost dat oorlogen etc. het einde nog niet zijn.
Toch moeten we erdoor. Gehaast.
Vertaling
14Wanneer jullie “de gruwel van de verwoesting”1
zien staan, waar het niet moet2
— voorlezer, vat het! —
laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen,
15laat wie op het dak is,
niet afdalen noch binnengaan
om iets weg te halen uit zijn huis,
16en laat wie op het veld is
niet omkeren naar wat achter hem is
om zijn mantel op te halen.
17Wee dan haar die in de schoot hebben3
en die zogen4 in die dagen.
18Bidt dat het niet in de winter gebeurt.
19Want die dagen zullen zijn
een verdrukking zoals er niet gebeurd is
vanaf het begin van de schepping5 ,
die God geschapen heeft,
tot nu toe
en er ook nooit meer zal zijn.
20en als de Heer die dagen niet verkortte,
dan zou alle vlees niet gered worden;
maar terwille van de uitverkorenen,
die hij heeft uitverkoren,
heeft hij de dagen verkort.
21En als dan iemand tegen jullie zegt:
Zie: hier is de Gezalfde,
zie: daar,
geloof het niet;
22want er zullen
valse gezalfden
en valse profeten
ontwaken
en zij zullen tekenen en wonderen geven6
om, indien mogelijk,
de uitverkorenen te misleiden.
23En jullie moeten dan opletten: ik heb het jullie van tevoren gezegd.
24Maar in die dagen zal
na die verdrukking
de zon worden verduisterd,
en de maan haar schijnsel niet geven7 ,
25en de sterren zullen uit de hemel vallen
en de machten in de hemelen zullen wankelen.
26En dan zullen ze zien de mensenzoon, komend met de wolken8 ,
met veel macht en heerlijkheid.
27en dan zal hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen samenbrengen
uit de vier windstreken,
van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
Noten
1zie hierover Daniël 12: 11
2De parallelle tekst van Matt. 24: 15 geeft hier een invulling weer
3Zo staat het er letterlijk
4Wee de zwangeren en de zogenden, zo NBG´51, Luther.
5zie Dan. 12: 1
6zo letterlijk, maar `doen´ of `vertonen´ is natuurlijk mooier en vloeiender Nederlands.
7naar Jes. 13: 10
8Zie Dan. 7,13
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 10e van de herfst; eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:10:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!

10e van de herfst; eeuwigheidszondag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 13,14-27 [Evangelie]
Sef. 1,14-18 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon