aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 3 januari 2016
Efeziërs 3,1-12
Inleiding
Ik heb een vertaling van het HELE hoofdstuk gemaakt; ook heb ik een mogelijke indeling aangegeven.
Vertaling
Deel I: de volkeren geroepen (vs. 1-5)
                            
1 Daarom ben ik, Paulus,
de gebondene van Christus Jezus:
omwille van jullie, de volkeren;  

2 jullie hebben immers gehoord
van de ekonomie van Gods genade,
die mij gegeven is met het oog op jullie:

3 dat aan mij door openbaring
het geheimenis bekend is gemaakt,
zoals ik al eerder kort heb geschreven;

4 verder kunnen jullie bij het lezen
mijn inzicht in het geheimenis van Christus bemerken,

5 dat bij andere geslachten
niet aan de mensenkinderen bekend werd gemaakt
op de manier zoals het nu geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten
in de Geest, [namelijk]:

Deel II: het geheimenis (vs. 6-7)

6 dat de volkeren MEDE erfgenaam zijn
       en MEDE lichaam zijn
       en MEDE deel hebben
aan de belofte in Christus Jezus
door de goede boodschap,

7 waarvan ik diaken [dienaar] geworden ben
overeenkomstig het geschenk van Gods genade,
die mij gegeven is,
overeenkomstig de inwerking van zijn macht.


Deel III: opdracht van de apostel (vs. 8-13)

8 Aan mij, de geringste van alle heiligen,
werd deze genade gegeven:
om aan de volkeren
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te boodschappen,

9 en om aan het licht te brengen
wat de ekonomie van het geheimenis is,
dat van eeuwigheid af verborgen was in God,
die alles heeft geschapen,

10 opdat nu de bonte wijsheid van God
door de gemeente bekend gemaakt zou worden
aan overheden en machten in de hemelen,

11 naar het voornemen van eeuwigheid af,
dat hij werkelijkheid heeft doen worden
in Christus Jezus, onze Heer;

12 in hem hebben wij vrijheid van spreken
en toegang, in vertrouwen,
door zijn geloof [of: door het geloof in hem];

13 daarom bid ik jullie niet moe[deloos] te worden
bij de verdrukkingen die ik omwille van jullie lijd:
want dit is jullie glorie!

Deel IV: gebed (v. 14-19)

14 Daarom buig ik mijn knieen voor de Vader;

15 uit hem krijgt elk vaderschap
in hemel en op aarde z`n naam;

16 moge Hij jullie geven
in z`n rijke heerlijkheid  
dat jullie door zijn Geest
met kracht worden gesterkt
in de innerlijke mens;

17 moge Christus onderdak krijgen
in jullie harten, door het geloof;
jullie die in liefde wortelen
en daarin je fundament hebt!

18 Dat jullie sterk (genoeg) zullen zijn
om samen met al de heiligen te vatten
wat de breedte en lengte
en hoogte en diepte is,

19 en de liefde van Christus te kennen,
die al het bekende te boven gaat  
opdat jullie er vol van worden,
zo vol als God zelf.

Deel V: lofprijzing (v. 20-21)

20 Hem nu,
die in staat is meer dan alles te doen,
overvloediger dan waarom wij bidden
of ook maar bevatten
overeenkomstig de inwerking van zijn macht in ons  

21 HEM zij de glorie in de gemeente
en in Christus Jezus van geslacht tot geslacht,
tot in de eeuwen der eeuwen,
amen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Epifanie
Laatste wijziging 2 Oct 2017 08:51:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-13 [Epistel] Mede-treffen in het geheimenis..., Ef. 3,1-12 [Epistel] Paulus

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-6 [OT]
Ef. 3,1-12 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 363; Colofon