aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 7 januari 2018
Efeziërs 3,1-12
Inleiding
Paulus legt nu zijn eigen positie en taak uit richting de volken
Vertaling
1Dankzij deze genade
ben ik, Paulus, de gevangene van1 de Messias, van Jezus,
voor jullie, de volken —
2als jullie tenminste gehoord hebben
van het beheer2 van Gods genade
die mij met het oog op jullie gegeven is.
3Want volgens een openbaring
is aan mij het geheimenis bekend gemaakt3 ,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4Daaraan kunnen jullie, dit lezend,
mijn inzicht opmerken
in het geheimenis van de Messias.
5In andere generaties
is dat niet zo bekend gemaakt4 aan de mensenkinderen,
zoals het nu geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten,
door de Geest:
6dat de volken mede-erfgenamen zijn,
mede-lichaam, mede-deelhebbers
aan de toezegging in Messias Jezus,
door het evangelie.
7Daarvan ben ik een dienaar geworden,
volgens de gave van Gods genade
die mij gegeven is
volgens het inwerken van zijn kracht.

8Aan mij,
de minste van alle heiligen,
is deze genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen5
van de onnaspeurlijke6 rijkdom van de Messias;
9en om aan het licht te brengen
wat het beheer is van het geheimenis
dat verborgen is geweest sinds eeuwen
in God die alles geschapen7 heeft –
10opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen8
bekend zou worden door de gemeente
de veelkleurige wijsheid van God,
11volgens het voornemen9 van eeuwen her
dat hij verwerkelijkt heeft in de Messias Jezus onze heer10 .
12Door hem hebben wij de vrijmoedige toegang11 ,
in volle overtuiging12 door het13 geloof in hem.
Noten
1niet ‘omwille van’ (NBV), er staat gewoon een genitivus
2‘oikonomia’, zo ook in vs. 9; de NBV parafraseert
3niet ‘onthuld’ (NBV)
4NBV weer onjuist ‘onthuld’
5NBV ‘verkondigen’, mist het evangelie
6‘ondoorgrondelijk’ (NBV, NB) is toch iets anders
7niet ‘schepper’(NBV), er staat een werkwoord, is actiever
8zo NBV
9NBV ‘plan’
10mist in NB
11‘tot God’ vult de NBV aan
12NB en NBV ‘vol vertrouwen’
13niet ‘ons’ (NBV)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Epifanie
Laatste wijziging 4 Jan 2018 15:58:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-13 [Epistel] Mede-treffen in het geheimenis..., Ef. 3,1-12 [Epistel] Paulus

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 62,11-12 [Luthers leesrooster]
Jes. 60,1-6 [OT]
Jes. 60,1-6 [Luthers leesrooster]
Jes. 55,1-11 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon