aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst Eeuwigheidszondag, 22 november 2020
Matteüs 24,13-35
Van de vijgenboom evenwel leer...
Vertaling
13Maar wie ten einde toe volhardt,
die zal gered zijn.
14En dit evangelie van het koninkrijk
zal verkondigd worden in heel de bewoonde wereld,
tot een getuigenis aan alle volkeren,
en dan zal het einde komen.

15Als jullie dan de verwoestende gruwel
— waarover gesproken is door de profeet Daniel —,
op de heilige plaats zien staan,
— laat wie het leest, het zich bewust zijn —
16dan moeten zij die in Judea zijn,
vluchten naar het gebergte,
17en laat wie op het dak is,
niet naar beneden gaan om huisraad mee te nemen,
18en wie op de akker is, laat hij
niet terugkeren om zijn mantel nog mee te nemen.
19O wee, zij die in die dagen
zwanger zijn of een baby zogen.
20Bid evenwel dat uw vlucht
niet in de winter zal zijn
en evenmin op sabbat.
21Want de verdrukking dan zal enorm zijn,
zoals niet gebeurd is,
vanaf het begin van de wereld tot nu toe
en zoals er ook niet meer zijn zal.
22En als die dagen niet ingekort waren,
zou er geen sterveling gered zijn.
Maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.
23Als iemand jullie dan zegt:
Zie hier is de Gezalfde, of hier!
Geloof het niet.
24Want er zullen valse gezalfden en valse profeten verwekt worden,
en zij zullen grote tekenen en wonderen geven,
zodat zij– indien mogelijk – ook de uitverkorenen nog zouden misleiden.
25Zie, tevoren heb ik het jullie gezegd.
26Als zij jullie dan zouden zeggen:
Zie hij is in de woestijn!  Ga er niet op uit.
Zie, hij is in de binnenkamer! Geloof het niet.
27Want zoals de bliksem
uitgaat van het oosten,
en schijnt tot aan  het westen,
zo zal de tegenwoordigheid van de Mensenzoon zijn.
28Waar het lijk is,
daar zullen de gieren zich verzamelen.
29Maar direct na de verdrukking van die dagen,
zal de zon verduisterd worden
en de maan haar schijnsel niet geven,
de sterren zullen uit de hemel vallen
en de krachten van de hemelen zullen wankelen.
30Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen,
en alle stammen der aarde zullen zich
in zelfbeklag op de borst slaan
en zij zullen de Mensenzoon zien,
komend op de wolken van de hemel,
met kracht en glorie –veelvoudig!
31Hij zal zijn engelen uitzenden,
die luid de ramshoorn laten klinken
en zijn uitverkorenen zullen bijeen verzameld worden,
uit de vier windstreken,
van het éne tot het andere uiterste der hemelen.

32Van de vijgenboom evenwel, leer de gelijkenis:
wanneer haar tak zacht wordt,
en de bladeren uitlopen,
weten jullie dat de zomer nabij is,
33Zo ook, wanneer jullie al deze dingen zien.
weet dat het dichtbij is,
aan de poorten!
34Amen, ik zeg jullie,
deze generatie zal zeker niet voorbijgaan,
totdat al deze dingen gebeurd zijn.
35De hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 10e van de herfst Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 6 Nov 2020 16:02:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] Verwoestende Gruwel, Mat. 24,32-46 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie]

10e van de herfst Eeuwigheidszondag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 12,1-4 [OT]
Mat. 24,13-35 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 347; Colofon