aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 4 juli 2021
Johannes 5,1-18
Vertaling
Johannes 5,1-18 voor 4 juli 2021

1Daarna was er een feest van de joden,
en Jezus ging naar Jeruzalem.
2Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad1
dat in het Hebreeuws Betesda genoemd2 wordt,
dat vijf zuilengangen3 heeft.
3Daarin lag een groot aantal zieken4 , blinden, lammen en kreupelen.
4….5
5Nu was er ook een man, die al achtendertig jaar zijn ziekte heeft.
6Hem zag Jezus liggen
en daar Hij wist dat hij daar al een lange tijd was, zei Hij tegen hem:
Wil je gezond worden?”
7De zieke antwoordde Hem:
„Heer, een mens heb ik niet om,
zodra er beroering in het water komt,
mij in het bad te werpen
en terwijl ik (er heen) ga,
daalt een ander voor mij af”.
8Jezus zei tegen hem:
„Sta op, pak uw slaapmat op en wandel”.
9En meteen werd de man gezond en hij nam zijn slaapmat en liep.
Nu was het Sabbath op die dag.
10Dus zeiden de joden tegen de man die was genezen:
„Het is Sabbath, dan het is niet toegestaan uw slaapmat te dragen”.
11Maar hij antwoordde hen:
„Hij die mij gezond heeft gemaakt, Hij zei mij‚
‚neem uw slaapmat op en wandel’.”
12Ze vroegen hem daarom:
„Wie is de mens die tegen je zei
‚Neem je mat op en wandel’?”
13Nu wist de genezene niet wie het was,
want Jezus had zich teruggetrokken
omdat er een menigte was op die plaats.
14Naderhand vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem
„Zie, je bent gezond geworden!
Zondig niet meer, zodat er niets ergers jou geword!”
15De mens ging heen en verkondigde de joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.
16En daarom gingen de joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op Sabbath deed.
17Maar Hij heeft hun geantwoord
„Mijn Vader werkt tot nu toe. En zo ook Ik”.
18En daarom dus zochten de joden destemeer Hem te doden,
omdat Hij niet alleen de Sabbath brak,
maar ook God zijn eigen Vader noemde,
en zo Zichzelf gelijk maakte aan God.
Noten
1reservoir zoals de mikweh = reinigingsbad in de synagoge; mikweh is ook het Hebreeuwse woord voor de samenvloeiing van de wateren in Genesis 1: 10
2ἐπιλέγω, noemen, (iets) zeggen (in verband met), citeren, naam geven
3stoa’s
4er staat een participium van ἀσθενέω, ziek/zwak/misselijk zijn
5In de handschriften die tegenwoordig gebruikt worden, staan het laatste deel van vers 3 en vers 4 niet, daarom slaan veel vertalingen het nummer over. Alhoewel: Pieter Oussoren vertaalt het in de Naardense Bijbel wel! Zie daar.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:51:03
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2021-06-29 09:46:53]
1 : 'Joden' of 'Judeeers' (zo NB)?
1 : Jezus 'ging op' — die bijzondere aanduiding voor de pelgrimage naar Jeruzalem moet toch niet wegvallen; ook tegenhanger tegen het herhaalde áfdalen' in de vorige pericoop
3 : al die zieken enz. 'lagen neer' — tegenstelling met het opgaan dat kenmerkend is voor Jeruzalem, en ze zijn 'down'; zelfde woord ook in vs. 6
5 : 'man'? 'mens'! Is essentieel, komt ook enkele keren terug in het vervolg (o.a. in vs. 9, 12 en 15), het gaat over mens-zijn
5 : goed dat het werkwoord 'hebben' klinkt; die mens 'heeft' een ziekte — of 'heeft' de ziekte hem?  
6 : niet 'was', maar weer 'had' (zo ook NB): hij 'had' (die ziekte) al lange tijd
6 : het valt op dat als Jezus die mens aanspreekt er steeds een praesens gebruikt wordt (ook in vs. 8), ook in vertaling?
8 : eigenlijk zegt Jezus: 'ontwaak!' (zo ook NB), wakker worden om op te staan
10 : ook hier geen 'man', beter: 'de genezene'
10 : er staat : 'het is u niet toegestaan...' — heel gericht
12 : geen 'daarom'
12 : 'je mat' ontbreekt hier; Jezus wordt steeds beknopter geciteerd, eerste verdween het 'ontwaak', nu de mat
13 : 'genezene': hier staat een ander Grieks woord dan in vs. 10
17 :jammer om het herhaalde 'werken' weg te laten

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 2,1-7 [OT]
Joh. 5,1-18 [Evangelie]
Ez. 47,1-12 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon