aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 28 november 2021
Lucas 1,5-25
Inleiding
Ik heb tutoyeren in de vertaling vermeden omdat ik dat te familiair vind. Mijn voorkeur gaat vervolgens uit naar het mooie persoonlijk voornaamwoord 'gij'. Dat klinkt archaïsch, ik weet het, maar dat vind ik niet erg en de gemeente vast ook niet. Bijbeltaal mag wel wat meer statuur hebben dan spreektaal.
In vers 16 heb ik vertaald: kinderen Israëls. Dat is tale Kanaäns, maar daar moet je in de bijbel niet bang voor zijn. Ik heb niet vertaald met zonen, noch met zonen en dochters. Het Griekse υἱός kan ook met 'kind' vertaald worden en zo spoort mijn vertaling met die van het Eerste Testament.
Vertaling
5Het geschiedde in de dagen dat Herodes koning was van Judea:
een priester, Zacharias geheten uit de afdeling Abia,
en zijn vrouw, uit de dochters van Aäron
en haar naam: Elisabet.
6Zij waren beiden rechtvaardigen voor het aangezicht van God,
gaande in alle geboden en rechtsregels van de Heer,
onberispelijk.
7En een kind was er niet voor hen want Elisabet was onvruchtbaar
en beiden waren zij reeds gevorderd in hun dagen.
8Het geschiedde toen hij zijn priesterdienst verrichtte
in de orde van zijn afdeling voor het aangezicht van God:
9Volgens het gebruik van het priesterschap
viel het hem toe om het wierookoffer te brengen
binnengaande in de tempel van de Heer,
10en de hele menigte van het volk buiten biddend
op het uur van het wierookoffer.
11Een bode van de Heer verscheen hem
staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar.
12En Zacharias was geschokt (dat) ziende
en er viel vrees op hem.
13De bode zei tegen hem:
vrees niet Zacharias
want uw gebed is gehoord
en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren
en gij zult als zijn naam roepen: Johannes.
14Er zal blijdschap zijn bij u en vreugde
en velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.
15Groot zal hij namelijk zijn voor het aangezicht van de Heer;
wijn en sterke drank zal hij niet drinken,
en van heilige geest zal hij vervuld zijn,
al vanaf de schoot van zijn moeder
16en velen van de kinderen Israëls zal hij wenden
tot de Heer hun God,
17en zelf zal hij gaan voor zijn aangezicht
in de geest en de kracht van Elia
om de harten van vaders te wenden tot kinderen
en ongehoorzamen in gezindheid van rechtvaardigen,
om gereed te maken voor de Heer een toegerust volk.
18Zacharias zei tegen de bode:
waaraan zal ik dat weten?
Ik ben immers oud en mijn vrouw is gevorderd in haar dagen.
19De bode antwoordde hem:
Ik ben Gabriël
die staat voor het aangezicht van God
en ik ben gezonden om tot u te spreken
en u deze vreugdeboodschap te brengen.
20En zie, gij zult zwijgende zijn
en niet instaat te spreken
tot op de dag waarop die dingen geschieden,
omdat gij niet vertrouwd hebt op mijn woorden
dat die in vervulling zullen gaan op hun tijd.
21Het volk was in afwachting van Zacharias
en verbaasde zich dat hij zo lang in de tempel bleef.
22Naar buiten gekomen was hij niet bij machte tot hen te spreken
en men begreep dat hij een gezicht had gezien in de tempel.
En hij gebaarde naar hen en bleef stom.
23En het geschiedde:
toen de dagen van zijn liturgie vol waren
ging hij weg naar zijn huis.
24Na die dagen werd Elisabet zijn vrouw, zwanger
en zij verborg zich vijf maanden zeggende:
25zo heeft de Heer mij gedaan
in de dagen dat Hij naar mij omzag
om weg te nemen mijn smaad onder mensen.
=
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 2 Sep 2021 09:55:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,1-25 [Evangelie] , Luc. 1,5-25 [Evangelie] Vier rechvaardigen voor Gods aangezicht, Luc. 1,1-25 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 1,24-25 [Evangelie] Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,4-9 [OT]
Luc. 1,5-25 [Evangelie]
Luc. 1,1-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon