aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 28 november 2021
Lucas 1,1-25
Inleiding
vertaling Eddy Reefhuis, met dank aan Harry Pals
Vertaling
1Nadat dan1 velen ter hand genomen hebben
om een uiteenzetting2 op te stellen3
over de zaken4 die zijn voltrokken onder ons
2zoals ons hebben overgeleverd
die vanaf het begin ooggetuigen5 waren
en dienaren van het woord6 geworden zijn,
3leek het ook mij (goed)
na alles van voren af aan nauwkeurig te hebben nagegaan  
dat achtereenvolgens u te schrijven,
hooggeachte7 Theofilos,8
4zodat u van de woorden waarin u bent onderwezen
de zekerheid9 onderkent.

5Het geschiedde in de dagen van Herodes, de koning van Judea:
er was een zekere priester met de naam Zacharias,10 uit de dagafdeling11 van Abia12
en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron
en haar naam was Elisabet.13
6Zij waren allebei rechtvaardigen tegenover God:
ze gingen in alle geboden en rechtsregels van de Heer, onberispelijk.14
7Ze hadden geen kind,
omdat Elisabet onvruchtbaar was,
en ze waren allebei al ver gekomen in hun dagen.15

8Het geschiedde,
terwijl hij zijn priesterdienst deed in de beurt van zijn dagafdeling tegenover God:
9volgens de gewoonte van het priesterschap
viel het hem toe om het wierookoffer16 te brengen
en daarbij binnen te gaan in de tempel17 van de Heer.
10Heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden
op het uur van het wierookoffer.

11Aan hem liet zich zien een engel van de Heer,
staand aan de rechterkant van het wierookaltaar.18
12Zacharias raakte in de war toen hij dat zag
en vrees viel op hem.
13Maar de engel zei tegen hem:
Vrees niet, Zacharias,
want verhoord is jouw gebed:
je vrouw Elisabet zal je een zoon voortbrengen
en je zult als zijn naam uitroepen 'Johannes'.19 .
14Er zal blijdschap zijn voor jou en gejuich
en velen zullen blij worden over zijn geboorte,
15Want hij zal groot zijn voor het gezicht van de Heer,
'nee, wijn en sterke drank zal hij niet drinken',20
vol zal hij worden van heilige geest21
nog vanaf de schoot van zijn moeder.22
16Velen van Israels zonen-en-dochters zal hij doen omkeren
naar de Heer hun God.
17Zelf zal hij voorgaan voor Zijn gezicht uit
in de geest en de kracht van Elia
'om de harten van vaders om te keren naar kinderen',23
ongehoorzamen24 naar de gezindheid van rechtvaardigen.
om voor de Heer gereed te maken een weltoegerust25 volk.
18Zacharias zei tegen de engel:
'Waaraan zal ik dit weten?'26
Want ik ben oud
en mijn vrouw is al ver gekomen in haar dagen.
19Ten antwoord zei de engel tegen hem:
Ik ben Gabriël,
die staat voor het aangezicht van God,
ik ben uitgezonden om tot jou te spreken
en je dit als goed bericht te brengen.
20En zie! je zult zwijgend zijn en niet kunnen spreken,
tot de dag dat dit geschiedt'
hierom, dat je niet vertrouwde op mijn woorden
die vervuld zullen worden op hun tijd.

21Het volk was in afwachting van Zacharias  
en ze waren er verbaasd over dat hij zo lang in de tempel bleef.
22Maar toen hij naar buiten kwam
kon hij niet tot hen spreken,
en onderkenden27 zij,
dat hij een visioen gezien had in de tempel.
Zelf was hij aan het gebaren naar hen,
hij bleef stom.

23En het geschiedde
toen de dagen van zijn dienst vervuld waren:
hij ging weg naar zijn huis.
24Na die dagen werd Elisabet, zijn vrouw, zwanger28
en ze hield zich vijf maanden verborgen,
ze zei:
25Zo heeft de Heer aan mij gedaan
in de dagen dat hij omzag29 naar mij,
door weg te nemen mijn smaad30 bij de mensen.
Noten
1deftige vorm van nadat – alleen hier in NT
2 alleen hier in NT
3 alleen hier in NT
4 πραγμα ‘daad’; in LXX vaak vertaling van דבר —> gedane zaken, gebeurtenissen
5 alleen hier in NT
6dienaar van het woord alleen hier in NT
7 κρατιστος lett. machtigste; ook als superlatief van goed gebruikt
8door God geliefd
9 ασφαλεια, wat niet struikelt: zekerheid, betrouwbaarheid
10JHWH gedenkt
11in LXX vertaling van de 24 afdelingen van de priesters die beurtelings dienst deden; alleen hier in NT
12JHWH is vader
13God zweert (trouw); in Ex. 6:22 vrouw van Aäron
14 o.a. Gen 17:1 opdracht aan Abram die Abraham wordt: vader van vele volken
15 van Abraham en Sara in Gen. 18:11
16alleen hier in NT; vgl. Ex. 30: 6-9; verschil met ίερον volgens Murre: binnenste van de tempel
17ναος – in Lucas hier (1:9,21.22) en 23:45 als het =voorhangsel van de tempel scheurt
18vgl. Amos 9:1 vv, waar de profeet de Heer naast het altaar ziet staan en beveelt, de hele tent af te breken, maar de vervallen hut van David weer zal opbouwen.
19JHWH is genadig
20 Num. 6:3 nazireër
21 vgl. Ri 13:25, 14:6.19, 15:14 waar de geest van JHWH over Simson komt / hem aandrijft
22 Ri. 13:5 / 16:7,  Simson
23 Mal. 3:24 Masoretische tekst: Elia die het hart van de vaders doet terugkeren naar de zonen en het hart van de zonen naar hun vaders
24 vgl. Deut.21:18 de ongehoorzame zoon die, als hij niet wil luisteren, moet worden gedood
25 In Mt. 11:10 / Mc. 1:2 / Lc 7:27 van de bode voor zijn aangezicht die de weg voor hem gereed maakt
26 In Gen. 15, 8 vraagt Abram dit precies zo. Daarop volgt het offer van de gedeelde dieren en de brandende fakkel die daar tussendoor gaat – aankondiging slavernij in Egypte en uittocht.
27 zelfde woord als in 1:4
28 συλλαμβανω, ‘meenemen’, is in LXX vooral de vertaling van חרה, zwanger worden.
29 εφοραω alleen hier in Lucas; in Magnificat επιβλεπω (1:48)
30 Gen.30:23. Rachel bij de geboorte van Jozef
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 29 Oct 2021 15:41:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,1-25 [Evangelie] , Luc. 1,5-25 [Evangelie] Vier rechvaardigen voor Gods aangezicht, Luc. 1,5-25 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 1,24-25 [Evangelie] Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,4-9 [OT]
Luc. 1,5-25 [Evangelie]
Luc. 1,1-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1272; Colofon