aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 10 juli 2022
Lucas 10,21-37
Wat te doen? Wie wordt mijn naaste?
Inleiding
Na de opgetogen terugkomst van de uitgezonden leerlingen spreekt Jezus een soort acclamatie en krijgt dan door de wetsgeleerde de kans om te verhalen van de eenheid van woord en daad
Vertaling
21Op dat uur jubelde hij het uit1 , door de heilige geestesadem,
en hij zei:
Ik stem met u in, vader,
heer van de hemel en de aarde,
dat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
en onthuld2 hebt aan onmondigen.
Ja, vader, zo is geschied3 wat u goed dunkt4 .
22Alles werd mij overgegeven door mijn vader,
en niemand herkent5 wie de zoon is — behalve de vader,
en wie de vader is — behalve de zoon
en wie de zoon het wil onthullen6 .
23En terwijl hij zich omdraaide7 naar de leerlingen apart
zei hij:
Gelukzalig de ogen die zien wat jullie zien.
24Want ik zeg jullie:
veel profeten en koningen hebben gewenst te zien wat jullie zien,
en zij hebben het niet gezien,
en te horen wat jullie horen,
en zij hebben het niet gehoord.

25En ziedaar:
een zekere8 wetsgeleerde stond op9 om hem op de proef te stellen.
Hij zei:
Leermeester10 , wat moet ik doen om eeuwig leven te erven?
26Maar11 hij zei tot hem:
In de wet — wat is daar geschreven?12
Hoe leest u?
27Maar hij antwoordde en zei:
Je zult JHWH je God liefhebben
vanuit13 heel je hart en met heel je ziel,
met heel je kracht en met heel je verstand,
en: je naaste zoals je zelf14 .
28Maar hij zei tegen hem:
U hebt juist geantwoord;
doe dit en u zult leven.
29Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen15
en zei tegen Jezus:
En wie is mijn naaste dan?
30Jezus hernam en zei:
Een zeker mens16 daalde af17 van Jeruzalem naar Jericho
en werd overvallen door rovers
die hem uitkleedden en klappen toedienden —
en toen gingen ze weg, terwijl ze hem halfdood achterlieten.
31Maar toevallig daalde een zekere priester op die weg af —
en toen hij hem18 zag ging hij aan de overkant voorbij.
32Net zo19 kwam ook een Leviet langs die plaats
en toen hij zag20 ging hij aan de overkant voorbij.
33Maar een zekere Samaritaan, die onderweg21 was, kwam ook langs hem
en werd, toen hij zag, van binnen geraakt22 .
34Hij ging naar hem23 toe en verbond zijn wonden,
hij goot er olie en wijn op24 ,
zette hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg25
en zorgde voor hem.
35De volgende dag haalde hij twee dinars eruit,
gaf ze aan de herbergier en zei:
Zorg voor hem,
en wat je meer uit mocht geven,
zal ik26 je teruggeven als ik weer kom.
36Wie van deze drie is, dunkt u,
naaste geworden27 van hem die in [de handen van]28 de rovers viel?
37Maar hij zei:29
Die de30 bewogenheid met hem heeft gedaan31 .
Maar32 Jezus zei tegen hem:
Ga heen, en doe jij33 net zo.
Noten
1zo NB
2zo ook NB en NBV21
3weggelaten in NBV21
4dat ‘dunken’ ook in vs. 36
5zo NB
6vreemd dat de NBV21 hier afwijkt van de vertaling van dit woord in vs. 21 en hier het theologisch geladen woord ‘openbaren’ gebruikt
7weggelaten in NBV21
8of ‘zomaar een…’ (NB)
9dit (inderdaad verrassende) woord ontbreekt in NBV21
10zo NB
11zo terecht NB, net als in het vervolg van de dialoog; steeds moet duidelijk zijn hoe ongemakkelijk en met onverwachte reacties het gesprek verloopt
12het naar voren halen van de wet ook in NB
13opvallend dat hier in het Grieks ‘ex’ staat, en vervolgens 3 x ‘en’
14of ‘aan jou gelijk’ (NB)
15NBV21 ‘zijn gelijk halen’
16verdwenen in NBV21
17NBV21 vlak ‘reisde’
18de NBV21 vult overbodig in ‘het slachtoffer’
19ontbreekt in NBV21
20er staat hier geen ‘hem’
21‘weg’ mag hier wel doorklinken, is belangrijker dan ‘reis’ (NBV21)
22NB ‘inwendig bewogen’; de NBV21 vervlakt dit oerbijbelse woord tot het neerbuigende ‘medelijden’
23de NBV21 heeft weer overbodig ‘de gewonde man’
24de NBV21 corrigeert het verhaal naar onze logica, door deze 2 handelingen om te draaien
25NBV21 ‘logement’
26met nadruk
27zo ook NB en NBV21
28‘de handen’ staat er niet, maar moeten we er toch wel bij laten klinken
29weer dat ongemakkelijke ‘ho de’, ‘maar hij’
30met lidwoord
31het ‘doen’ van 25, 28 en ook in het tweede deel van 37 klinkt ook hier nadrukkelijk, helaas niet in de NBV21
32hier omdat Jezus bij het doen door die wetsgeleerde wil uitkomen en hem weg wil halen uit zijn algemeenheden
33met nadruk; hoe komt de NBV21 erbij om ‘voortaan’ toe te voegen?
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jun 2022 11:22:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,21-37 [Evangelie] Wat moet ik doen, Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,25-37 [Evangelie] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,23-37 [Luthers leesrooster] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,9-14 [OT]
Luc. 10,21-37 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 43; Colofon