aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie, 8 januari 2023
Efeziërs 3,1-12
Paulus
Inleiding
Wat Israel al wist, wordt nu door de Messias bekend gemaakt aan alle volken
Vertaling
1Dankzij deze genade1
ben2 ik, Paulus, de gevangene van3 de Messias, van Jezus,
voor jullie4 , de volken —
2als5 jullie tenminste gehoord hebben
van het beheer6 van Gods genade
die mij gegeven is gericht op7 jullie.
3Want volgens een openbaring is aan mij het geheimenis bekend gemaakt,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4Daaraan kunnen jullie, dit lezend, mijn inzicht opmerken in dit8 geheimenis van de Messias.
5In andere generaties is dat niet bekend gemaakt9 aan de mensenkinderen10
zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten, in de Geest:
6dat de volken11 mede-erfgenamen zijn,
mede-lichaam, mede-deelhebbers12
aan de toezegging in Messias Jezus, door het evangelie.
7Daarvan ben ik een dienaar geworden,
ten gevolge van13 de gave van Gods genade die mij gegeven is,
ten gevolge van het inwerken van zijn kracht.
8Aan mij, de minste van alle heiligen, is deze14 genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen15 van de onnaspeurlijke16 rijkdom van de Messias;
9en om aan het licht te brengen
hoe het beheer is van het geheimenis
dat verborgen was vanaf de eeuwigheden
in God die alles geschapen17 heeft –
10opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen18
bekend zou worden door de gemeente de veelkleurige wijsheid van God,
11volgens het voornemen van eeuwigheden her
dat hij verwezenlijkt19 heeft in Messias Jezus onze heer20 .
12Door hem21 hebben wij de vrijmoedige toegang22 ,
in volle overtuiging23 vanwege zijn geloof24 .
Noten
1de gangbare uitdrukking, waarin ‘charin’ is afgezwakt tot ‘ten gunste van’, ‘vanwege’, heb ik hier bewust weer teruggevoerd naar het grondwoord ‘genade’, omdat dat woord in deze brief zo’n fundamentele rol speelt
2waar haalt de NBNV21 ‘bid’ vandaan?
3niet ‘omwille van’ (NBV21), er staat gewoon een genitivus
4de NBV21 voegt onnodig verduidelijkend toe ‘die afkomstig bent van’
5ontbreekt in NBV21
6‘oikonomia’, zo ook in vs. 9; de NBV21 parafraseert
7NBV21 ‘met het oog op’
8zo NBV21
9NBV21 onjuist ‘onthuld’, daar heeft het bijbelgrieks een ander woord voor
10NBV21 ‘mensen’ – jammer
11de NBV21 perkt ten onrechte in tot ‘mensen uit andere volken’
12het 3-malige ‘mede’ verdwijnt in de NBV21
13zo NB; NBV21 ‘door’?
14ontbreekt in de NBV21
15NBV21 ‘verkondigen’, daardoor mist het woord evangelie
16‘ondoorgrondelijk’ (NBV21, NB) is toch iets anders; het Gr. grondwoord ‘ichneuoo’ geeft aan dat je iets opspoort, en dat kan met deze rijkdom kennelijk niet, en misschien kan doorgronden wel…
17niet ‘schepper’(NBV21), er staat een werkwoord, is actiever
18zo NBV21
19zo NBV
20mist in NB
21NBV21 ‘door onze eenheid met hem’
22‘tot God’ vult de NBV21 aan
23NB en NBV gebruiken het woord ‘vertrouwen’
24of: het (niet ‘ons’ [NBV21] geloof in hem
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:07:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-13 [Epistel] Mede-treffen in het geheimenis...

1e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 42,1-7 [OT]
Mat. 3,13-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 358; Colofon