aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e zondag van de herfst of Gedachtenis van gestorvenen, 22 november 2009
Marcus 13,14-27
Inleiding
Een deel uit het onderricht over het einde. De laatste rede bij Marcus voor het voorbereiden van het paasmaal.
Het is een rede, daarom zou de tekst eigenlijk extra moeten inspringen, maar het valt niet op omdat er geen stuk buiten de redevoering staat, vandaar maar niet extra laten inspringen.
Vertaling
14Maar wanneer u ‘de gruwel van de verwoesting’1
ziet  staan waar dat niet moet
— wie dit voorleest sla er acht op, —
laten, wie dan in Judea zijn, vluchten naar de bergen,
15laat, wie op het dak is,
niet naar beneden komen en niet naar binnen gaan
om iets op te halen uit zijn huis,
16en laat wie op het veld is
niet omkeren naar achteren
om zijn hemd op te halen,
17wee die een kind in de schoot2 hebben3
en zij die zogen4
in die dagen,
18bidt dat het niet gebeurt in de winter;
19want die dagen zullen een verdrukking zijn
‘zoals niet gebeurd is vanaf het begin van de schepping’5 ,
die God geschapen heeft
tot nu toe
en het zal niet meer gebeuren;
20en als de heer die dagen niet ingekort had,
zou niemand
van al het vlees
gered worden;
maar  om de uitverkorenen
die hij heeft uitverkoren
heeft hij de dagen ingekort;
21en wanneer iemand tegen jullie zegt:
zie, hier is de christus, zie daar,
gelooft het niet;
22want er zullen namaakchristussen6 en namaakprofeten7 ontwaken
en zij zullen tekenen en wonderen laten ontstaan8 om,
als het mogelijk zou zijn,
uitverkorenen te misleiden9 ;
23Let op jullie,
ik heb u alles voorzegd!
24maar in die dagen,
na die verdrukking
‘zal de zon worden verduisterd en de maan haar glans niet geven’10
25en ‘de sterren zullen uit de hemel vallen
en de machten in de hemelen zullen geschud worden1112 ;
26en dan zullen zij zien ‘de mensenzoon, komend in wolken’13
met grote macht en heerlijkheid;
27dan zal hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen
‘verzamelen uit de vier windstreken
vanaf de uiterste grenzen van de aarde
tot aan de uiterste grenzen van de hemel’14 ;
Noten
1Daniël 12,11. Om de citaten uit de Tenach te laten uitkomen, heb ik ze tussen enkele aanhalingstekens gezet
2ingewand, buik, schoot. ‘in de schoot hebben’ zou ook als 'zwangere' vertaald kunnen worden
3er staan een participium. Ik geef mijn keuze voor een betere
4idem
5Dan. 12,1
6ψευδόχριστοι — van ψευδής: vals, namaak, omdat het in het grieks als één samengesteld woord geschreven is, koos ik voor de betekenis van namaak
7idem
8δίδωμι — de context kan soms een variatie in vertalingen toelaten: brengen, veroorzaken, laten ontstaan. Gekozen voor het ‘laten ontstaan’, maar het is voor verbetering vatbaar
9ook mooi, zoals Oussoren: tot dwaling te brengen
10Jes. 13,10
11letterlijk staat het er zo, als een oorzaak van beweging. Oussoren vertaalt veel mooier het gevolg: zullen wankelen
12Jes. 34,4
13Dan. 7,13
14Deut. 30,4
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 10e zondag van de herfst of Gedachtenis van gestorvenen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:07:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!, Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

10e zondag van de herfst of Gedachtenis van gestorvenen - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 1,14-18 [OT]
Sef. 2,1-3 [OT]
Mar. 13,14-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 360; Colofon