Efeziërs 3,1-12
Paulus vertelt over de wonderbaarlijke rol die hem gegeven is met het oog op de volken.
1Dankzij deze genade1
ben ik, Paulus, de gevangene van2 de Messias, van Jezus,
voor jullie, de volken —
2als jullie tenminste gehoord hebben
van het beheer3 van Gods genade
die mij voor jullie gegeven is.
3Want volgens een openbaring
is aan mij het geheimenis bekend gemaakt4 ,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4=Daaraan kunnen jullie, dit lezend,
mijn inzicht opmerken
in het geheimenis van de Messias.
5In andere generaties
is dat niet zo bekend gemaakt5 aan de mensenkinderen,
zoals het nu geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten,
in de Geest:
6dat de volken mede-erfgenamen zijn,
mede-lichaam, mede-deelhebbers
aan de toezegging in Messias Jezus,
door het evangelie.
7Daarvan ben ik een dienaar geworden,
ten gevolge van6 de gave van Gods genade
die mij gegeven is,
ten gevolge van het inwerken van zijn kracht.

8Aan mij,
de minste van alle heiligen,
is deze genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen7
van de onnaspeurlijke8 rijkdom van de Messias;
9en om aan het licht te brengen
hoe het beheer is van het geheimenis
dat verborgen was vanaf de eeuwigheden
in God die alles geschapen9 heeft –
10opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen10
bekend zou worden door de gemeente
de veelkleurige wijsheid van God,
11volgens het voornemen11 van eeuwigheden her
dat hij verwezenlijkt12 heeft in Messias Jezus onze heer13 .
12Door hem hebben wij de vrijmoedige toegang14 ,
in volle overtuiging15 vanwege zijn geloof16 .
Noten
1de gangbare uitdrukking, waarin ‘charin’ is afgezwakt tot ‘ten gunste van’, ‘vanwege’, heb ik hier bewust weer teruggevoerd naar het grondwoord ‘genade’, omdat dat woord in deze brief zo’n fundamentele rol speelt
2niet ‘omwille van’ (NBV), er staat gewoon een genitivus
3‘oikonomia’, zo ook in vs. 9; de NBV parafraseert
4niet ‘onthuld’ (NBV)
5NBV weer onjuist ‘onthuld’
6zo NB
7NBV ‘verkondigen’, daardoor mist het evangelie
8‘ondoorgrondelijk’ (NBV, NB) is toch iets anders; het Gr. rrondwoord ‘ichneuoo’ geeft aan dat je iets opspoort, en dat kan met deze rijkdom kennelijk niet, en misschien kan doorgronden wel…
9niet ‘schepper’(NBV), er staat een werkwoord, is actiever
10zo NBV
11NBV ‘plan’
12zo NBV
13mist in NB
14‘tot God’ vult de NBV aan
15NB en NBV ‘vol vertrouwen’
16of: het (niet ‘ons’ [NBV] geloof in hem

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Epifanie ( 6 januari 2019)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 , Ef. 3,1-12 , Ef. 3,1-12 het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 , Ef. 3,1-12 , Ef. 3,1-12 Paulus