Lucas 9,51-62
Wie is geschikt voor het Koninkrijk?
51En het geschiedde
toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen
dat hij zijn aangezicht stevig gericht hield
op het reizen naar Jeruzalem,
52en hij zond boden voor zijn aangezicht uit.
En zij gingen op reis
en kwamen in een dorp van Samaritanen
om zijn komst voor te bereiden;
53maar zij ontvingen hem niet,
omdat zijn aangezicht gericht was
op het reizen naar Jeruzalem.
54Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze:
Heer, wil je dat we zeggen
Vuur zal van de hemel neerdalen en hen verteren?1
55Maar hij keerde zich om en bestrafte hen.
56En ze reisden verder naar een ander dorp.

57En terwijl ze verder reisden zei iemand onderweg tot hem:
Ik zal je volgen waar je ook heengaat.
58En Jezus zei hem:
De vossen hebben holen
en de vogels van de hemel nesten,
maar de mensenzoon heeft geen [plek]
waar hij het hoofd kan neerleggen.
59Hij zei tot een ander:
Volg mij.
Maar hij zei:
Sta me toe, dat ik eerst heenga
om mijn vader te begraven.
60Hij zei tot hem:
Laat de doden hun eigen doden begraven,
maar ga jij heen en verkondig het koninkrijk van God.
61Weer een ander zei:
Ik zal je volgen Heer;
maar sta me toe eerst afscheid te nemen van mijn huisgenoten.
62Maar Jezus zei tot hem:
Niemand die de hand aan de ploeg slaat
en achterom kijkt
is inzetbaar voor het koninkrijk van God.
Noten
12 Kon. 1: 10 – 12

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij 2e van de zomer (30 juni 2019)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, Enkele aanscherpingen van harrypals

Andere vertalingen: Luc. 9,51-62 , Luc. 9,51-62 Jezus volgen: overmoed en voorbehoud, Luc. 9,51-62